แนะนำ React Libraries

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / January 27, 2023

2 min read

บันทึกเครื่องมือและรายการไลบราลี่ (Library) ต่างๆ ที่ใช้ใน ReactJS ซึ่งจะทำให้เราทำงานในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้น

Form

สำหรับจัดการฟอร์มและการตรวจสอบข้อมูล

State Management

CSS Component library

Ref: https://github.com/hevar/awesome-react-tailwindcss-ui-components

User Interface (UI)

 • React Slick, Fancyapps Carousel สำหรับแสดงแบนเนอร์หรือรูปในแบบสไลเดอร์ (carousel slider)
 • Sweetalert2 สำหรับแสดงหน้าต่างลอยขึ้นมาบนหน้าเพจ (Popup box)
 • Fancybox แสดงรูปภาพเป็นแบบ Lightbox คลิกแล้วขยายรูปลอยขึ้นมา
 • Panzoom ขยาย zoom รูปและสามารถลากดูได้
 • React Icons รวมไอคอน
 • Reapop, Solid Toast, React Hot Toast, Vaul Drawer, Sonner Toast ทำ Notification Customize (Toast หรือ Drawer)
 • Dndkit สำหรับช่วยทำ Drag & Drop
 • Reactflow สำหรับช่วยทำ Flow graph หรือ interactive diagrams
 • Cmdk ทำ Command menu
 • PlateJS ทำ Rich-text editor
 • skeletonreact.com ทำ Content Loader รูปแบบ animated skeleton-screen
 • GridJs แสดงตารางแบบขั้นสูงปรับแต่งได้ เช่น เรียกข้อมูล ย่อขยายตาราง เป็นต้น
 • Litepicker ตัวเลือกปฏิทินวันที่ (Calendar Date Picker)
 • Swiperjs ทำ Slide เลื่อนซ้ายขวารองรับการ touch ปัดไปมาด้วยมือถือได้

Animation

Charts

Maps

Images

Date Time

สำหรับจัดการแสดงวันเวลา

 • date-fns
 • day.js แสดงเป็นปีพุทธศักราชได้

Rich text editor (WYSIWYG)

Utility

 • Lodash สำหรับจัดการตัวแปร arrays, numbers, objects หรือ strings
 • ReactToPrint จัดการการสั่งพิมพ์เฉพาะ Component
 • Axios จัดการ HTTP Request สำหรับติดต่อ API ในรูปแบบ Promise-based HTTP Client
 • Uppy อัพโหลดไฟล์ (File uploader)
 • ESLint ช่วยแนะนำให้เขียนโค้ดตามกฎมาตรฐาน
 • Prettier ช่วยจัดรูปแบบโค้ดให้ดูสวยและอ่านง่ายมากขึ้น
 • Million เป็น Virtual DOM Replacement ช่วยให้ render react components เร็วขึ้น ทั้ง build time และ runtime