แนะนำ Host Full-Stack Application

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / May 30, 2023

1 min read

รายการผู้ให้บริการ Host สำหรับไว้ Deploy Application และรัน Service ต่างๆ แบ่งกลุ่มเป็น Front-end, Back-end, Database และ Media storages ตามรายการดังนี้

Host Full-Stack App

HostFront-endBack-endDatabase
Vercel✔︎
Netlify✔︎
Github Pages✔︎
Cloudflare Pages✔︎
Digitalocean✔︎✔︎✔︎
Cleavr.io✔︎✔︎✔︎
Cyclic.sh✔︎✔︎✔︎
Railway.app✔︎✔︎✔︎
Render.com✔︎✔︎✔︎
Fly.io✔︎✔︎✔︎
Firebase✔︎✔︎✔︎
Heroku✔︎✔︎✔︎
MongoDB Atlas✔︎
PlanetScale (MySQL)✔︎
Cloudflare D1✔︎
Apache Cassandra✔︎
FaunaDB✔︎
Supabase✔︎
DynamoDB (AWS)✔︎
HarperDB✔︎

Media storages:

  • Cloudinary
  • Imagekit.io
  • Digitalocean Space