การติดตั้ง Node.js, Express.js และ TypeScript

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / January 22, 2023

4 min read

วิธีการการติดตั้ง Node.js โดยติดตั้งร่วมกับ ExpressJS (Framework ยอดนิยม) และ TypeScript รวมถึง Libraries อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้น Project ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

สร้าง package.json

npm init -y

ติดตั้ง Express

npm install --save express

ติดตั้ง Typescript

 • tsc = สำหรับ Compile Typescript แปลงเป็น Javascript (ต้องสั่งรันเองภายหลัง)
 • ts-node = Compile Typescript และรันให้ทันที
 • ts-node-dev = Compile Typescript และรันให้ทันที โดยมีการ Process ค้างไว้สำหรับ Dev รวมถึงจะ Restart อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขไฟล์
 • @types/express = กำหนด Type สำหรับ Express.js
 • @types/node = กำหนด Type สำหรับ Node.js
npm install --save-dev tsc typescript ts-node ts-node-dev @types/express @types/node

สร้าง tsconfig.json

tsc --init

ปรับแต่ง tsconfig.json

 • rootDir = เก็บ Sourecode
 • outDir = compile ไปที่
 {
 "compilerOptions": {
  "rootDir": "./src",
  "outDir": "./dist"
 }
}

เพิ่ม script ใน package.json

เพื่อเรียกใช้ npm run dev สำหรับรันระบบ

"scripts": {
"dev": "ts-node-dev src/server.ts",
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},

ติดตั้ง Sequelize Object Relational Mapping (ORM)

รองรับการจัดการฐานข้อมูล เช่น Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite และ Microsoft SQL Server ใช้ตัวไหนเลือกติดตั้งตัวนั้น

npm install --save sequelize
npm install --save pg pg-hstore # Postgres
npm install --save mysql2 #MySQL
npm install --save mariadb #MariaDB
npm install --save sqlite3 #SQLite
npm install --save tedious # Microsoft SQL Server
npm install --save oracledb # Oracle Database

ตัวอย่างโครงสร้าง

my-api/
 |--public/
 | |--css/
 | |--js/
 | |--images/
 | |--uploads/
 | | |--content/
 | | | |--yyyymm/
 | | |--blog/
 | | | |--yyyymm/
 | | |--avatar/
 | | | |--yyyymm/
 |--src/
 | |--configs/
 | | |--appConfig.ts
 | | |--authConfig.ts
 | | |--databaseConfig.ts
 | | |--cacheConfig.ts
 | | |--mailConfig.ts
 | | |--sessionConfig.ts
 | | |--serviceConfig.ts
 | | |--debugConfig.ts
 | | |--passportConfig.ts
 | |--controllers/
 | | |--userController.ts
 | | |--memberController.ts
 | | |--cartController.ts
 | | |--orderController.ts
 | | |--admin/
 | | | |--dashboardController.ts
 | | | |--userController.ts
 | | | |--memberController.ts
 | | | |--orderController.ts
 | | | |--reportController.ts
 | |--models/
 | | |--userModel.ts
 | | |--orderModel.ts
 | | |--memberModel.ts
 | |--exports/
 | | |--userExport.ts
 | | |--memberExport.ts
 | | |--orderExport.ts
 | |--routes/
 | | |--webRoute.ts
 | | |--apiRoute.ts
 | |--middlewares/
 | | |--authMiddleware.ts
 | | |--logMiddleware.ts
 | |--providers/
 | | |--appProvider.ts
 | | |--authProvider.ts
 | |--resources/
 | | |--views/
 | | | |--admin/
 | | | | |--dashboard.ejs
 | | | | |--profile.ejs
 | | | | |--layouts/
 | | | | | |--main.ejs
 | | | | | |--plain.ejs
 | | | | |--partials/
 | | | | | |--header.ejs
 | | | | | |--footer.ejs
 | | | | | |--sidebar.ejs
 | | | | | |--nav.ejs
 | | | |--web/
 | | | | |--index.ejs
 | | | | |--page.ejs
 | | | | |--layouts/
 | | | | | |--main.ejs
 | | | | | |--plain.ejs
 | | | | |--partials/
 | | | | | |--header.ejs
 | | | | | |--footer.ejs
 | | | | | |--sidebar.ejs
 | | | | | |--nav.ejs
 | | | |--errors/
 | | | | |--404.ejs
 | | | | |--403.ejs
 | | | | |--500.ejs
 | | |--lang/
 | | | |--en/
 | | | | |--validation.ts
 | | | | |--pagination.ts
 | | | | |--passwords.ts
 | | | |--th/
 | | | | |--validation.ts
 | | | | |--pagination.ts
 | | | | |--passwords.ts
 | |--app.ts
 | |--tests/
 | | |--unit/
 | | | |--ExampleTest/
 |--tsconfig.json
 |--package.json
 |--.env
 • public เก็บ static file ทั้งหมด เช่น css, รูป, ไฟล์ต่างๆ
 • src เก็บ source code ทั้งหมด
 • config เก็บ configuration เช่น config.ts
 • controllers เก็บส่วน handle logic ของแต่ละ routes
 • models เก็บส่วนที่ทำหน้าที่แทน data models
 • exports เก็บส่วนที่ทำหน้าที่แทน export เช่น ส่งออกเป็น excel
 • routes เก็บส่วนการกำหนดเส้นทาง routes ทั้งหมด
 • middlewares เก็บ middlewares
 • providers เก็บส่วน service กลางหรือประมวลผลเป็น global ในทุกๆ endpoint หรือ page
 • resources เก็บส่วนแสดงผลเช่น template (pug), ภาษา
 • tests เก็บส่วนสำหรับทดสอบระบบเช่น Unit Test
 • app.ts เป็นไฟล์เริ่มต้น entry point ของ Express.js server, ติดต่อ database และ import/use routes และ middlewares
 • tsconfig.json เก็บ TypeScript configuration
 • package.json เก็บ information ของ project รวมถึง dependencies
 • .env เก็บ environment variables