คำสั่ง Linux Command Line

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / September 06, 2021

2 min read

บันทึกคำสั่ง Linux command line ที่ใช้งานบ่อยมีทั้งคำสั่งพื้นฐาน คำสั่งเฉพาะทาง บางคำสั่งอาจจะมียกตัวอย่างการใช้งานรูปแบบคำสั่งเพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้น ตามรายการดังนี้

แสดงรายการ Files หรือ Directories

# แสดงรายการ
ls

# แสดงรายการแบบ Long Format มีการแสดง Permission ด้วย
ls -l

# แสดงรายการทั้งหมด (ทั้ง Files ที่ซ่อนหรือ . นำหน้า)
ls -a หรือ ls -al 

# แสดง / หลัง Directories  และแสดง * หลัง Files ที่ execute
ls -F 

ทำสำเนา Files หรือ Directories

cp <source> <target>

ค้นหา Files หรือ Directories

find /example_path -name <file_directory_name>

ดู Log

log ค้นหาตามคีย์เวิร์ด

cat /example_path/access.log | grep <keyword>

# มีหลายคีย์เวิร์ดให้คั่นด้วย |
cat /example_path/access.log | grep <keyword> | grep <keyword>

# ค้นหาดูเฉพาะบรรทัดสุดท้ายตามจำนวนที่กำหนด เช่น 1,000 บรรทัดสุดท้าย
tail --lines=1000 /example_path/access.log  | grep <keyword>

log รายวัน

cat /example_path/access.log | grep "29/Mar/2015:03"

# เพิ่มการค้นหา
cat /example_path/access.log | grep "29/Mar/2015:03" | grep <keyword>

log รายวันย้อนหลัง โดยทั่วไปจะเป็น Files zip ดังนั้นจะต้องมีการแตก Files ด้วย

zcat /example_path/access.gz  | grep <keyword> | grep <keyword>

# หรือ
zcat /example_path/access.gz  | strings| grep <keyword>

คำสั่งลบ

ลบ Files

sudo rm <file_name>

ลบ Directories

sudo rm -r <directory_name>

ลบ Directories ที่มี Files ด้านใน

sudo rm -rf <directory_name>

ลบ Files ในถังขยะ

sudo rm -rf ~/.Trash

แสดงขนาดพื้นที่ใช้งาน

ใช้คำสั่ง du (Disk Usage) เพื่อดูขนาดพื้นที่ใช้งานของไฟล์และโฟลเดอร์ โดยมี Option ดังนี้

  • -a : แสดงขนาดของไฟล์ด้วย
  • -h : (Human Readable Format) แปลงหน่วยขนาดให้อ่านง่าย เช่น Bytes, Kilobytes, Megabytes หรือ Gigabytes
  • -s : คือนับรวม (Summary) ขนาดไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เป็นก้อนเดียว

ตัวอย่าง

du . # แสดงรายการโฟลเดอร์
du -a . # แสดงรายการโฟลเดอร์และไฟล์
du -s . # แสดงรวมขนาดเป็นก้อนเดียว
du -h . # แสดงรายการโฟลเดอร์ + แปลงหน่วยขนาดให้อ่านง่าย
du -ah . # แสดงรายการโฟลเดอร์และไฟล์ + แปลงหน่วยขนาดให้อ่านง่าย
du -sh . # แสดงรวมขนาดเป็นก้อนเดียว + แปลงหน่วยขนาดให้อ่านง่าย