รายการ HTTP Response Status Codes

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / June 15, 2023

2 min read

บันทึก HTTP response status codes (มาตรฐานที่แสดงมาจากการตอบสนองของ Server) ที่ค่อนข้างใช้บ่อยในการพัฒนา RESTFul API โดยแยกเป็นหมวด ดังนี้

2xx Status Codes [Success]

หมายถึง Server ยอมรับได้รับคำขอจาก Client และประมวลผลเรียบร้อยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

 • 200 OK

  ประมวลผลสำเร็จเสร็จเรียบร้อย

 • 201 Created

  ข้อมูลถูกสร้างหรือเพิ่มสำเร็จเสร็จเรียบร้อย

 • 202 Accepted

  Server ได้รับการร้องขอ Request จาก Client แล้ว แต่ยังทำงานไม่เสร็จ

 • 204 No Content

  Server ได้ประมวลผลสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้มีการตอบ Response Body กลับไป

3xx Status Codes [Redirection]

Request ถูกเปลี่ยนทิศทาง หรือถูกส่งไปประมวลผลที่อื่น

 • 301 Moved Permanently

  การร้องขอ Request จาก Client ถูก Redirect ไปยัง URL อื่นอย่างถาวร (Server อาจส่ง URL อื่นตอบกลับไปยังทาง Client)

 • 302 Found

  การร้องขอ Request จาก Client ถูก Redirect ไปยัง URL อื่นชั่วคราว

 • 304 Not Modified

  สิ่งที่ร้องขอ Request ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีการร้องขอข้อมูลใหม่จากเซิฟเวอร์ อาจจะนำข้อมูลจากแคชตอบกลับไป

4xx Status Codes (Client Error)

เกิดปัญหาข้อผิดพลาดจากฝั่ง Client

 • 400 Bad Request

  Server ไม่เข้าใจการร้องขอที่ Client ส่งมา อาจเกิดจาก Request ผิดรูปแบบที่ต้องการ หรือค่าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง

 • 401 Unauthorized

  ไม่สามารถร้องขอเพื่อเข้าถึง Server ได้ เพราะ Client ยังไม่ได้ทำ Authenticate อาทิเช่น ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password หรือไม่มีบัญชีสำหรับใช้งาน เป็นต้น

 • 403 Forbidden

  คล้ายกับ 401 แต่กรณีนี้ Server รู้ว่า Client เป็นมาจากเครื่องไหน แต่ไม่มีสิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

 • 404 Not Found

  ไม่พบ Resource, ข้อมูล หรือหน้าที่ร้องขอ ทำให้ Server ไม่สามารถส่ง Response กลับมายังผู้ใช้งานได้

 • 405 Method Not Allowed

  การร้องขอ Request เรียกใช้งาน Request Method ไม่ถูกต้อง หรือทาง Server ไม่อนุญาตให้ใช้ Method ดังกล่าว

 • 409 Conflict

  คำขอไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับ Resource เช่น มีการแก้ไขข้อมูลในขณะที่มีการอัปเดตข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ

5xx Status Codes (Server Error)

เกิดปัญหาข้อผิดพลาดจากฝั่ง Server

 • 500 Internal Server Error

  เกิดการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นที่ Server ทำให้ไม่สามารถตอบสนองกลับได้

 • 502 Bad Gateway

  Server ที่ทำตัวเป็น Gateway หรือ Proxy ได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจาก Server ต้นทาง

 • 503 Service Unavailable

  Server ไม่สามารถรับบริการชั่วคราว อาจจะมาจากมีภาระการทำงานหนักเกินกว่าจะรับไหว หรืออยู่ในช่วงบำรุงรักษา

 • 504 Gateway Timeout

  Server ที่ทำตัวเป็น Gateway หรือ Proxy ไม่ได้รับการตอบสนองภายในเวลาที่กำหนดจาก Server ต้นทาง


อ้างอิง :